Aktualności
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj Poleć znajomemu
13.04.2015.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na prowadzenie sanitariatu publicznego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przy Alei Słonecznej w sezonie letnim 2015

 

Przedmiotem przetargu jest obsługa i utrzymanie szaletu w sposób odpowiadający wymogom sanitarno - epidemiologicznym.

W okresie obejmującym dzierżawę szalet musi być czynny codziennie:- poniedziałek - czwartek w godzinach 10.00 - 22.00

- piątek - niedziela w godzinach 8.00 - 24.00
Pożytki związane z obsługą szaletu należą do Dzierżawcy.

Cena wywoławcza na szalet wynosi - 4.000,- zł

Wadium 400,- zł

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 28.04.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Sportowej 15.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na prowadzenie sanitariatu publicznego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przy Alei Słonecznej w sezonie letnim 2015

 

Przedmiotem przetargu jest obsługa i utrzymanie szaletu w sposób odpowiadający wymogom sanitarno - epidemiologicznym.

W okresie obejmującym dzierżawę szalet musi być czynny codziennie:- poniedziałek - czwartek w godzinach 10.00 - 22.00

- piątek - niedziela w godzinach 8.00 - 24.00
Pożytki związane z obsługą szaletu należą do Dzierżawcy.

Cena wywoławcza na szalet wynosi - 4.000,- zł

Wadium 400,- zł

 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 28.04.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Sportowej 15.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 28.04.2015 r. o godz. 1100, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 1000 dnia 28.04.2015 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
 • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w sanitariatu (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR) ,
 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR).

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Sportowej 15 lub przesłać listem poleconym z dopiskiem „Przetarg sanitariat OW Skorzęcin”, na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 28.04.2015 r. do godz. 1000

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bliższych informacji o przetargu udziela OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.30.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 13.04.2015 r.

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na prowadzenie sanitariatu publicznego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przy Alei Słonecznej w sezonie letnim 2015

§1.

Przedmiotem przetargujest obsługa i utrzymanie szaletu w sposób odpowiadający wymogom sanitarno - epidemiologicznym.

W okresie obejmującym dzierżawę szalety muszą być czynne codziennie w godzinach:- poniedziałek - czwartek 10.00 - 22.00

- piątek - niedziela 8.00 - 24.00
Pożytki związane z obsługą szaletów należą do Dzierżawcy.

Cena wywoławcza na szalet wynosi - 4.000,- zł .Wadium 400,- zł

Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do prowadzenia sanitariatu nastąpipo dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

§ 2.
 1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia sanitariatu publicznego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w OW Skorzęcin w sezonie letnim 2015, tj. od 30.04.2015 r. do 30.09.2015 r.. 
 2. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy (m.in. opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków i energię elektryczną)
 3. Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot dzierżawy oraz przedłożyć pisemne potwierdzenie dokonania ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy.

§ 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 1000dnia 28.04.2015 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

§ 4.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg sanitariat OW Skorzęcin” należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Sportowej 15 lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 28.04.2015 r. do godziny 1000

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 28.04.2015 r. o godz. 1015 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 28.04.2015 r. o godz. 1100, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniejciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg,nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

§ 8.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 13.04.2015 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »