O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3418271 Odwiedzających
Aktualno?ci
Og?oszenie o przetargu Drukuj Poleć znajomemu
08.04.2016.

DYREKTOR O?RODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OG?ASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzier?aw?, na sezon letni 2016, straganów i sto?ów handlowych umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

1. Przedmiotem przetargu jest:

I. Stragany zadaszone – 8 stanowisk + przyleg?y do straganu teren o pow. 12m2  usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie        z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej
- cena wywo?awcza 1 stanowiska  2.600,-
- wadium                                         200,-

Stragany zadaszone oznaczone s? nast?puj?cymi numerami licz?c od centrum O?rodka Wypoczynkowego: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a

II. Sto?y bez zadaszenia – 8 sztuk + przyleg?y teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem  do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej                                                              

- cena wywo?awcza 1 stanowiska 1400,-
- wadium                                       200,-

Sto?y bez zadaszenia oznaczone s? nast?puj?cymi numerami licz?c od centrum O?rodka Wypoczynkowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 

Wy?ej wymienione stanowiska nie s? wyposa?one w dost?p do energii elektrycznej oraz w system wodno – kanalizacyjny

2. Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie, jawnie 22.04.2016 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR  w Witkowie przy ul. Jana Paw?a II 3 w Sali konferencyjnej.

3. Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa. Rozstrzygniecie nast?pi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 3 dni od zamkni?cia.

4. Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 900 dnia 22.04.2016 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

5. Dopuszcza si? mo?liwo?? z?o?enia oferty cenowej na wi?cej ni? jeden stragan/stó?, pod warunkiem uiszczenia wadium na ka?dy stragan/stó?, którego propozycja cenowa dotyczy.

W przypadku sk?adania oferty cenowej na wi?cej ni? jeden stragan/stó? konieczne jest z?o?enie osobnej oferty cenowej na ka?dy jeden stragan/stó?.

6. Oferta powinna zawiera?:

 • dane oferenta (imi? i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentuj?cy, adres, nr telefonu),
 • dat? sporz?dzenia oferty i o?wiadczenie oferenta o zapoznaniu si? ze stanem technicznym w/w straganów i sto?ów handlowych (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR)
 • oferowan? cen? dzier?awy w kwocie brutto nie ni?szej ni? cena wywo?awcza,
 • kserokopie dowodu wp?aty wadium,
 • zobowi?zanie oferenta do zawarcia umowy dzier?awy w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wyniku przetargu,
 • zobowi?zanie oferenta do wp?acenia zaoferowanej kwoty najpó?niej do dnia podpisania umowy,
 • o?wiadczenie oferenta, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e? (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które nale?y zwróci? wadium.

7. Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Paw?a II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przes?a? listem poleconym z dopiskiem „Przetarg na stragan zadaszony nr …. w OW Skorz?cin” lub „Przetarg na stó? bez zadaszenia nr …. w OW Skorz?cin”, na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 22.04.2016 do godz. 900

8. Wadium wp?acone przez uczestnika przetargu, który wygra? zaliczone zostanie na poczet nale?nego czynszu. Pozosta?e wadia zostan? zwrócone niezw?ocznie po zamkni?ciu przetargu, najpó?niej w ci?gu trzech dni.

9. Wadium oferenta, który wygra? przetarg, a nie przyst?pi do podpisania umowy dzier?awy w terminie 7 dni od zamkni?cia przetargu, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

10. Regulamin przetargu dost?pny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

11. Bli?szych informacji o przetargu dost?pne s? w siedzibie OKSiR lub pod numerem  tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.30.

12. Przedmiot przetargu mo?na obejrze? po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 08.04.2016 r.

 

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego II przetargu ofertowego na dzier?aw? na sezon letni 2016 straganów i sto?ów handlowych umiejscowionych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie

§1.

1. Przedmiotem przetargu jest:

I. Stragany zadaszone – 8 stanowisk + przyleg?y do straganu teren o pow. 12m2  usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie        z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej

- cena wywo?awcza 1 stanowiska  2.600,-
- wadium                                         200,-

Stragany zadaszone oznaczone s? nast?puj?cymi numerami licz?c od centrum O?rodka Wypoczynkowego: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a

II. Sto?y bez zadaszenia – 8 sztuk + przyleg?y teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem                 do centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej                                                             

- cena wywo?awcza 1 stanowiska 1400,-
- wadium                                       200,-

Sto?y bez zadaszenia oznaczone s? nast?puj?cymi numerami licz?c od centrum O?rodka Wypoczynkowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 

2. Wy?ej wymienione stanowiska nie s? wyposa?one w dost?p do energii elektrycznej oraz w system wodno – kanalizacyjny

3. Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzier?awy straganów zadaszonych  i sto?ów bez zadaszenia nast?pi po dokonaniu wp?aty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wy?onienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia dzia?alno?ci handlowej na straganie/-nach zadaszonym/-ch lub stole/-?ach bez zadaszenia po?o?onych przy Al. Handlowej w OW Skorz?cin w okresie od 30.04.2016 r. do 30.09.2016r..

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do mo?liwo?ci prowadzenia dzia?alno?ci handlowej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowi?zek zawarcia z OKSiR w ci?gu 7 dni od zako?czenia przetargu umowy dzier?awy straganu zadaszonego/sto?u bez zadaszenia z mo?liwo?ci? prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, na warunkach obowi?zuj?cych na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

3. Dzier?awca jest zobowi?zany do niepozostawiania w obr?bie straganu/sto?u i przyleg?ego do niego terenu ?adnych elementów, materia?ów i akcesoriów po ka?dym dniu prowadzenia dzia?alno?ci.

§ 3.

Warunkiem udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty i wp?ata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia sk?adania ofert tj: do godz. 900 dnia 22.04.2016 r.

(Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

§ 4.

1. Oferta powinna zawiera?:

 • dane oferenta (imi? i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentuj?cy, adres, nr telefonu),
 • dat? sporz?dzenia oferty i o?wiadczenie oferenta o zapoznaniu si? ze stanem technicznym w/w straganów i sto?ów handlowych (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR)
 • oferowan? cen? dzier?awy w kwocie brutto nie ni?szej ni? cena wywo?awcza,
 • kserokopie dowodu wp?aty wadium,
 • zobowi?zanie oferenta do zawarcia umowy dzier?awy w terminie 7 dni od dnia og?oszenia wyniku przetargu,
 • zobowi?zanie oferenta do wp?acenia zaoferowanej kwoty najpó?niej do dnia podpisania umowy,
 • o?wiadczenie oferenta, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e? (druk o?wiadczenia mo?na pobra? w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które nale?y zwróci? wadium.

2. Oferty w zamkni?tych kopertach z dopiskiem „Przetarg na stragan zadaszony nr …. w OW Skorz?cin” lub „Przetarg na stó? bez zadaszenia nr …. w OW Skorz?cin” nale?y z?o?y? w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Paw?a II 3 lub przes?a? listem poleconym na adres: O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Paw?a II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godziny 900

3. Przed przyst?pieniem do przetargu ka?dy z uczestników przetargu zobowi?zany jest do z?o?enia o?wiadczenia, ?e zapozna? si? z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrze?e?.

O?wiadczenie powy?sze nale?y za??czy? do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie w dniu 22.04.2016 r. o godz. 915 Obecno?? oferentów nie jest obowi?zkowa. Rozstrzygniecie nast?pi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostan? powiadomieni w ci?gu 3 dni od zamkni?cia przetargu.

§ 6.

 1. Wadium wp?acone przez oferenta, który wygra? zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zosta?y wybrane zostan? zwrócone niezw?ocznie, najpó?niejci?gu 3 dni od og?oszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygra? przetarg,nie przyst?pi do podpisania umowy sprzeda?y w wyznaczonym terminie, b?d? nie wp?aci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwy?sz? cen? na wybrany stragan zadaszony/stó? bez zadaszenia obj?ty przedmiotem przetargu

2. Oferty cenowe poni?ej ceny wywo?awczej nie b?d? rozpatrywane.

3. W przypadku z?o?enia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy z?o?yli te oferty.

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzuci? ofert? je?eli:

1. zosta?a z?o?ona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub s? one niekompletne, nieczytelne  lub budz? inne w?tpliwo?ci, za? z?o?enie wyja?nie? mog?oby prowadzi? do uznania jej za now? ofert?.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwo?ania przetargu lub jego uniewa?nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Za??cznik nr 1 do Regulaminu przetargu

Za??cznik nr 2 do Regulaminu przetargu

Witkowo, 08.04.2016 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »