Aktualności
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Drukuj Poleć znajomemu
03.04.2017.

 OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych

 w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

 Przedmiotem dzierżawy są:

 1. Cztery nieruchomość niezabudowane stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni ca 30m 2 każda , położone w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 4M przy Alei Handlowej. Przedmiotowe grunty przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej związanej z rekreacja i wypoczynkiem. Na gruntach istnieje możliwość posadowienia obiektów zaakceptowanych przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanych z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.
 •  Dla przedmiotowych nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomości stanowią tereny zabudowy letniskowej.
 •  Okres dzierżawy wynosi 3 lata z możliwością przedłużania na kolejne okresy
 •  Wywoławczy czynsz za dzierżawę każdej z nieruchomości wynosi 2500,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 •  Wadium ustalono w wysokości 500,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł.

 

 Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 2017r. o godz. 1100 w siedzibie OKSiR w Witkowie ul. Jana Pawła II 3  (sala konferencyjna)

 

 Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami ,rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych

 w rozporządzaniu nią.

 

 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium z podaniem numeru działki na konto Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

 1. Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na konto nr 27853800020013039020000001 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r.
 2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo.
  Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
 •  osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,
 •  osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
 •  dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, OKSiR może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

 

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

 

 WARUNKI DZIERŻAWY:

1. Grunty przeznaczone są do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Posadowienie obiektu nietrwale związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wydzierżawiającego.

2. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.

3.  OKSiR zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.

4. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.

5. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: Dzierżawca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem lub zalegał z opłatą czynszu za dwa okresy płatności.

6. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.

7. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.

8. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na dzierżawionym gruncie dopełni dzierżawca.

9. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.

10. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.

11. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych Uchwałą Nr XXXII / 311/ /2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.03.2014 r. zmieniona Uchwałą nr XVI / 126 / 2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

  

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie OKSiR ul. Jana Pawła II 3 w godzinach od 800 do 1500

 Przy wpłacie wadium należy podać numer nieruchomości 1,2,3 lub 4. Licząc od bramy wjazdowej na teren ośrodka.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »