O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Go?cie na stronie

Licznik odwiedzin

3418293 Odwiedzających
Aktualno?ci arrow Przetargi arrow Przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? nieruchomo?ci
Przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? nieruchomo?ci Drukuj Poleć znajomemu
03.04.2017.

 O?RODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

 Og?asza przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? nieruchomo?ci stanowi?cych w?asno?? Gminy Witkowo, po?o?onych

 w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie.

 

 Przedmiotem dzier?awy s?:

 1. Cztery nieruchomo?? niezabudowane stanowi?ca cz??? dzia?ki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni ca 30m 2 ka?da , po?o?one w O?rodku Wypoczynkowym w Skorz?cinie, gmina Witkowo, w sektorze 4M przy Alei Handlowej. Przedmiotowe grunty przeznaczone s? do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej: handlowej zwi?zanej z rekreacja i wypoczynkiem. Na gruntach istnieje mo?liwo?? posadowienia obiektów zaakceptowanych przez Wydzier?awiaj?cego, nietrwale zwi?zanych z gruntem na okres dzier?awy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.
 •  Dla przedmiotowych nieruchomo?ci nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny ró?ne. W studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomo?ci stanowi? tereny zabudowy letniskowej.
 •  Okres dzier?awy wynosi 3 lata z mo?liwo?ci? przed?u?ania na kolejne okresy
 •  Wywo?awczy czynsz za dzier?aw? ka?dej z nieruchomo?ci wynosi 2500,00 z? netto rocznie. Termin p?atno?ci czynszu zostanie ustalony w umowie, nie pó?niej jednak ni? do 31 sierpnia ka?dego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowi?zuj?cy podatek VAT.
 •  Wadium ustalono w wysoko?ci 500,00 z?, a minimalne post?pienie nie mo?e wynosi? mniej ni? 200,00 z?.

 

 Przetarg odb?dzie si? 19 kwietnia 2017r. o godz. 1100 w siedzibie OKSiR w Witkowie ul. Jana Paw?a II 3  (sala konferencyjna)

 

 Nieruchomo?ci stanowi?ce przedmiot przetargu nie s? obci??one ograniczonymi prawami ,rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych

 w rozporz?dzaniu ni?.

 

 Warunkiem udzia?u w przetargu jest wp?ata wadium z podaniem numeru dzia?ki na konto O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji

 1. Wadium nale?y wp?aca? formie pieni??nej na konto nr 27853800020013039020000001 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r.
 2. Wadium uznaje si? za wniesione, je?eli zrealizowane przelewem wp?yn??o w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo.
  Tytu? wp?aty wadium winien jednoznacznie wskaza? uczestnika przetargu oraz nieruchomo??, której wp?ata dotyczy.
 3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okaza?:
 •  osoby fizyczne – dowód potwierdzaj?cy to?samo??,
 •  osoby prawne- aktualny wypis z w?a?ciwego rejestru oraz umocowanie do zaci?gania zobowi?za? w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
 •  dowód wp?aty wadium.

Wadium wp?acone przez uczestnika, który przetarg wygra?, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzier?awnego. Pozosta?e wadia zostan? zwrócone niezw?ocznie po zako?czeniu przetargu, najpó?niej w ci?gu 3 dni od zako?czenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku nie przyst?pienia do zawarcia umowy w ci?gu 14 dni od zamkni?cia przetargu, OKSiR mo?e odst?pi? od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest wa?ny bez wzgl?du na liczb? uczestników, je?eli chocia? jeden z uczestników zaoferowa? co najmniej jedno post?pienie powy?ej czynszu wywo?awczego.

 

Do przetargu nie zostan? dopuszczone osoby, które posiadaj? zaleg?e zobowi?zania wobec O?rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

 

 WARUNKI DZIER?AWY:

1. Grunty przeznaczone s? do prowadzenia nieuci??liwej dzia?alno?ci gospodarczej: handlowej zwi?zanej z rekreacj? i wypoczynkiem. Posadowienie obiektu nietrwale zwi?zanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wydzier?awiaj?cego.

2. Czynsz dzier?awny nie obejmuje podatku od nieruchomo?ci.

3.  OKSiR zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wska?nik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.

4. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwi?zaniu, Dzier?awcy nie przys?uguje zwrot poniesionych nak?adów, czy te? zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomo?ci.

5. Wydzier?awiaj?cy mo?e rozwi?za? umow? bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, je?eli: Dzier?awca b?dzie wykorzystywa? grunt niezgodnie z przeznaczeniem lub zalega? z op?at? czynszu za dwa okresy p?atno?ci.

6. Dzier?awca jest zobowi?zany do ponoszenia wszelkich obci??e? zwi?zanych z przedmiotem dzier?awy – podatku od nieruchomo?ci oraz innych obci??e? zwi?zanych z jego posiadaniem, a tak?e ewentualnych kosztów ubezpieczenia.

7. Dostawa wody, pr?du i odprowadzanie ?cieków nast?puje na podstawie odr?bnych umów zawartych z dostawcami.

8. Wszelkich formalno?ci zwi?zanych z rozpocz?ciem i prowadzeniem dzia?alno?ci na dzier?awionym gruncie dope?ni dzier?awca.

9. Dzier?awca nie mo?e odda? przedmiotu dzier?awy osobie trzeciej do korzystania, jak równie? przelewa? praw z umowy bez zgody na pi?mie wydzier?awiaj?cego.

10. Przedmiot dzier?awy nie mo?e stanowi? zabezpieczenia ani obci??ania prawami rzeczowymi.

11. Dzier?awca zobowi?zany jest do przestrzegania przepisów okre?lonych Uchwa?? Nr XXXII / 311/ /2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.03.2014 r. zmieniona Uchwa?? nr XVI / 126 / 2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie: ustalenia zasad zarz?du oraz korzystania z O?rodka Wypoczynkowego w Skorz?cinie.

  

Zastrzega si? prawo uniewa?nienia przetargu z wa?nych przyczyn, o czym poinformuje si? zainteresowanych w formie w?a?ciwej dla og?oszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji mo?na uzyska? w siedzibie OKSiR ul. Jana Paw?a II 3 w godzinach od 800 do 1500

 Przy wp?acie wadium nale?y poda? numer nieruchomo?ci 1,2,3 lub 4. Licz?c od bramy wjazdowej na teren o?rodka.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »